Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Ocenjevanje želodca

Namen in cilji ocenjevanja

Namen letnega ocenjevanja je senzorično ugotavljanje kvalitete želodca, ugotavljanje napak in odstopanj od tipičnih kvalitetnih lastnosti ter seznanjanje izdelovalcev in javnosti z rezultati ocenjevanja ter posredno popularizacija želodca. Z vidika posameznega izdelovalca je namen ocenjevanja pridobiti strokovno sodbo o kvaliteti njegovega izdelka, odpraviti določene pomanjkljivosti v izdelavi in sušenju ter po možnosti pridobiti za izdelek primerno oziroma čim višjo oceno.

Za širšo javnost, potrošnike oziroma turiste je ocenjevanje priložnost za seznanitev s to specialiteto, njeno tradicijo, rangiranjem kvalitete posameznih izdelovalcev ter priložnost, da se pobližje seznanijo in tudi na degustaciji pokusijo pravi zgornjesavinjski želodec in neposredno občutijo razliko z industrijskimi ponaredki želodca.

Dolgoročni cilji ocenjevanja so permanentno izboljševanje kvalitete, širjenje kroga izdelovalcev, promocija izdelka, osveščanje in zaščita potrošnikov.  

Želodce ocenjuje ocenjevalna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in še najmanj trije člani. Člani so lahko polnoletne osebe, ki imajo zdrav vonj in okus ter najmanj srednješolsko izobrazbo s področja kmetijstva, živilske tehnologije ali kulinarike.  

Ocenjevalno komisijo imenuje upravni odbor združenja. Člani komisije pred ocenjevanjem ali med njim ne smejo uživati zelo začinjenih in aromatičnih jedi ter ne uživati alkoholnih pijač.

Člani komisije so pri ocenjevanju neodvisni in samostojni, zavezani so načelom objektivnosti in poštenosti. Delo ocenjevalne komisije vodi njen predsednik. On odloča o vrstnem redu ocenjevanja šifriranih vzorcev. Tehnično osebje po njegovih navodilih prinaša v ocenjevalni prostor rezine vzorcev, opremljene samo s šifro.  

 

Pred začetkom ocenjevanja komisija vizuelno pregleda zbrane vzorce, razporejene na posebnem stojalu in ugotovi, ali odgovarjajo določilom pravilnika in osnovnim sanitarnim zahtevam ( da niso surovi, netipično plesnivi, da ne smrdijo). Vzorci, ki osnovnim kriterijem ne odgovarjajo, se izločijo iz ocenjevanja in vrnejo izdelovalcem s pripombo, da so bili izločeni.

Vsak od članov komisije vpisuje v ocenjevalni list točke po posameznih kriterijih in pripombe. Ko vsi člani komisije ocenijo določeni vzorec, izdelajo skupni ocenjevalni zapisnik. Iz njega je razvidno povprečje doseženih točk po posameznem kriteriju, skupna ocena in opombe za izdelovalca.

Zgornjesavinjski želodec z geografsko označbo

Branko Petek
T: 041 904 527; www.kmetijaselisnik.net

Marjan Goličnik 
T: 041 299 916, E: pišite

Zgornjesavinjski želodec - zaščiteno geografsko poreklo

Več o tekmovanju >>

Pretekli zmagovalci >>

Najboljši domači
želodec 2022

Ivan Pavlič
Sp. Pobrežje 15a
GSM: 041 892 989

Franc Hudej
Lepa Njiva 18
GSM: 031 676 066

 

Kontakt

Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Rečica 61, 3332 Rečica ob Savinji

T: 051 368 072, E: zelodci@gmail.com

Partnerji

B/S/H, d.o.o., Nazarje EHD Mozirski gaj, Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Biotehniška fakulteta Ljubljana - oddelek za živilstvo, Inštitut KON-CERT Maribor, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (projekt LEADER), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Združenje EUROMONTANA Bruxelles, TD Rečica ob Savinji

© Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca 2011 - 2019  Pravno obvestilo | Avtorji